Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

2023 marka tescil ücreti, tasarım tescil ücretleri, patent ücretleri, faydalı model ücretleri ve TÜRKPATENT sicil kayıt fiyatları inceleyiniz. Hizmet ücretleriyle birlikte toplam marka tescil işlem ücretlerini inceleyebilirsiniz. 2023 yılı Türk Patent ve Marka Kurumu marka, patent, tasarım ve faydalı model işlem ücretlerini aşağıda bulabilirsiniz. 2023 Yılı marka tescil işlem ücretleri Hizmet TürüTÜRKPATENT Ücretleri(KDV DAHİL)Hizmet FiyatlarıToplam MaliyetMarka Başvuru Ücreti 760 TL595 TL1.463 TL(KDV Dahil)Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti 760 TL195 TL990 TL(KDV Dahil)Marka Tescil Ücreti1.960 TL543 TL2.600 TL(KDV Dahil)Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti(3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için)870 TL195 TL1.100 TL(KDV Dahil)Marka Yenileme Ücreti 2.460 TL545 TL3.103 TL(KDV Dahil)Marka Devir Ücreti 1.640 TL800 TL2.584 TL(KDV Dahil)Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti780…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİTaraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 28.09.2017 tarih ve 2016/85 E- 2017/121 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 12.11.2020 tarih ve 2020/58 E- 2020/198 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İZMİR FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/06/2014 gün ve 2013/143 – 2014/84 sayılı kararı onayan Daire’nin 18/09/2017 gün ve 2016/1871 – 2017/4451 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin 2009/06008 B sayılı inceleme patent sahibi olduğunu, davalının ise patent ihlali oluşturan ve dava dışı…

Read More

Telif Haklarının Özellikleri Telif haklarının tarihsel gelişimi, İlk ve Ortaçağ Dönemi, İmtiyazlar Dönemi, Türkiye’de Telif Haklarının Tarihsel Gelişimi, Ülkemizin Uluslararası Anlaşmalara Katılımına İlişkin Tarihsel Süreç başlıkları altında da bilgiler vermekteyiz incelemek için aşağıdaki bilgilerimizi okuyabilirsiniz. Telif Hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar.Telif hakları soyut niteliğe sahiptir. Telif hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir.Telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirlenir.Mutlak hak niteliğine sahiptir.…

Read More

Telif hakları, sanatsal (şiirler,romanlar, müzik çalışmaları, resimler ve sinema alanındaki çalışmalar gibi ) alanda yapılan eser ve keşifleri, yaratıcı eser sahiplerine (yazar, sanatçı, besteci, tasarımcı, vs.) belirli bir süre için yasayla tanınan manevi ve ekonomik haklardır. Bern Sözleşmesi (Edebiyat ve sanat alanında yapılan çalışmalar için koruma sağlayan) Telif hakları konusunu ele alan uluslararası bir sözleşmedir. İmza atan üye ülkelerdeki çalışmaların sahiplerinin telif haklarını kapsamaktadır, (Bern Birliğinin üyeleri). Aynı zamanda da kendi üyelerinin de telif haklarını kapsamaktadır. Mesela Belçika telif hakları kanunu, orjinalinin nerede geliştirildiği dikkate alınmaksızın, Belçika’da piyasaya sürülmüş veya basılmış herhangi bir çalışma için uygulanmaktadır. Eşit muameleyi sağlayabilmek için,…

Read More

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (551) Madde 156 PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (551) Madde 157 PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (551) Madde 165 “İçtihat Metni” Dava, rucüan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.Hükmün, davacı ile davalılar T.. T.. AŞ., ve H.. K.. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 1-)Dava, geçirdiği iş kazası sonucu vefat eden sigortalının haksahiplerine yapılan sosyal sigorta yardımları nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan…

Read More

ESAS NO : 2015/171KARAR NO : 2021/201 DAVA : Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)DAVA TARİHİ : 23/07/2015KARAR TARİHİ : 18/05/2021 Mahkememizde görülmekte bulunan Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı 23.07.2015 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davalıya ait … sayılı patent belgesinin 551 Sayılı KHK uyarınca patentlenebilirlik kriterlerine haiz olmaması nedeniyle hükümsüz kılınması gerektiğini, dava konusu patentin patentlenebilirlik kriterlerine haiz olmadığını göstermek adına 10 adet (… ila … dokümanları olarak listelenmiştir) tekniğin bilinen durumuna ait dokümanının sunulduğunu, dava konusu patentin istemlerinin … karşısında yenilik şartına haiz olmadığını, bir an için yeni olduğu varsayılsa dahi bu durumda da…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/07/2016 gün ve 2014/401 – 2016/157 sayılı kararı onayan Daire’nin 12/06/2018 gün ve 2016/13853 – 2018/4453 sayılı kararı aleyhinde davalı Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin BİFA markasının davalı TPMK nezdinde tanınmış marka statüsünde olduğunu, müvekkilinin TPMK nezdinde…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)TÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/10/2015 gün ve 2013/739 – 2015/344 sayılı kararı bozan Daire’nin 11/09/2017 gün ve 2016/1468 – 2017/4190 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacılar vekili, müvekkillerinden Misaş Gıda İnşaat ve San. A.Ş.’nin alışveriş ve eğlence merkezi projesi Misland’ın…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23.05.2016 tarih ve 2014/276-2016/145 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı … vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinine ait ‘… d’ ’ isimli markayı gerekçe göstererek davalı şirketin ‘… ’ isimli marka başvurusuna iltibas, tanınmışlık ve kötü niyet vakıasına dayalı olarak … nezdinde…

Read More